Copyright © 2019 FNCE | Realizacja: Borbis Media

Proces recenzyjny

  1. Propozycje publikacji wysyłamy do recenzentów zajmujących się właściwą do danego tekstu problematyką. Wytypowanie osoby opiniującej przez autora/autorkę nie jest możliwe. Jesteśmy skłonni rozważyć sugestie, szczególnie wtedy, kiedy taka propozycja zawiera kilka nazwisk.
  2. Nie ma możliwości recenzowania tekstu osoby pozostającej obecnie lub w przeszłości w związkach służbowych oraz relacjach rodzinnych z autorem.
  3. W przypadku monografii zbiorowych, o znaczącej objętości bądź szerokim spektrum problemowym, staramy się korzystać z więcej niż jednej opinii na temat nadesłanego materiału.
  4. Przestrzegamy zasady, by tożsamość autora była nieznana dla oceniającego tekst. Stąd nie wykorzystujemy recenzji wydawniczych nadesłanych wraz z materiałem do publikacji. Nie akceptujemy takich rozwiązań. Wyjątek stanowią teksty dysertacji już obronionych przewodów doktorskich. W tym przypadku prosimy o pisemną zgodę recenzentów i promotora przewodu na wykorzystanie opinii na temat rozprawy.
  5. Recenzentem może być tylko taka osoba, która posiada udokumentowany dorobek naukowy w obszarze tematycznym ocenianej pozycji bądź prowadzi/ła przynajmniej przez 2 lata zajęcia dydaktyczne na wyższej uczelni z przedmiotu stanowiącego treść opracowania w okresie ostatnich 5 lat.
  6. Dobór recenzentów pozostaje wyłącznie w gestii Wydawnictwa.