Instrukcja przygotowania materiału do publikacji w Wydawnictwie FNCE


Instrukcja przygotowania manuskryptu

 • Prace powinny zostać dostarczone w formie dokumentu Word w formacie DOC, DOCX lub RTF.
 • Należy przygotować znormalizowany maszynopis:
  • Format strony A4;
  • Marginesy: 2 cm;
  • Interlinia 1,5;
  • Czcionka: Tekst główny – Times New Roman 12 pkt, Przypisy – Times New Roman 10 pkt;
  • Tekst wyjustowany;
  • Do cytatów należy stosować cudzysłów;
  • Szerokość tabel, wykresów, rysunków – 13 cm – na szerokość tekstu.
 • Ilustracje, infografiki i tabele powinny być opracowane oddzielnie, ponumerowane i podpisane. Wszystkie należy opatrzyć źródłem (w przypadku autorstwa własnego grafiki/tabeli należy opi- sać źródło jako np. „opracowanie własne”).
 • Materiały ilustracyjne muszą spełniać wymogi jakości drukarskiej.

Informacje o tekstach dla monografii zbiorowych

 • Tekst powinien liczyć minimalnie 25.000, a maksymalnie 40.000 znaków (włączając tekst właściwy, abstrakty, słowa kluczowe, tabele i wykresy, przypisy oraz spis literatury).
 • Do tekstu powinien być dołączony spis literatury uporządkowany alfabetycznie.
 • Do tekstu powinien być dołączony tytuł w języku angielskim.
 • Do tekstu powinny być dołączone abstrakty w językach polskim oraz angielskim (liczące maksy- malnie 250 wyrazów), których funkcją jest wskazanie celów, metod analizy i głównych wniosków oraz ekspozycja wartości dodanej dla podjętej problematyki w sposób syntetyczny i klarowny; abstrakty powinny zawierać tożsamą treść.
 • Do tekstu powinny być dołączone słowa kluczowe (od 5 do 8 słów) w językach polskim i angiel- skim, wskazujące główne zagadnienia artykułu.
 • Do tekstu powinny być dołączone biogramy autorów.

Spis literatury/bibliografia

 • Spis powinien być uporządkowany alfabetycznie.
 • W tytułach dzieł oraz artykułów należy stosować kursywę.
 • Tytuły czasopism należy umieszczać w cudzysłowie.
 • Nie należy podawać nazw wydawnictw.
 • W przypadku książki – nazwisko autora i pierwsza litera imienia (imion), przecinek, tytuł, przecinek, miejsce i rok wydania, kropka:

Lem S., Bomba megabitowa, Kraków 1999.

 • W przypadku prac zbiorowych – tytuł, przecinek, pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko redaktora, (red.), przecinek, miejsce i rok wydania, kropka:

Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, M. Szpakowska (red.), Warszawa 2008.

Metropolitan Democracies. Transformations of the State and Urban Policy in Canada, France and Great Britain, P. Booth, B. Jouve (red.), Burlington 2005.

 • W przypadku tekstów w pracach zbiorowych – nazwisko autora i pierwsza litera imienia (imion), przecinek, tytuł, przecinek, [w:], tytuł, przecinek, pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko redaktora, (red.), przecinek, miejsce i rok wydania, kropka:

Wolf N., Mit piękności, [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, M. Szpakowska (red.), Warszawa 2008.

 • W przypadku artykułu w czasopiśmie – nazwisko autora i pierwsza litera imienia (imion), przecinek, tytuł, przecinek, tytuł czasopisma i rok, przecinek, kolejny numer czasopisma, kropka:

Szlendak T., Techno-dzieci końca ery industrialnej, „Studia Socjologiczne” 1994, nr 1, s. 22.

Anton T.J., Incrementalism in Utopia. The Political Integration in Metropolitan Stockholm, „Urban Affairs Review” 1969, nr 5, t. 59, s. 59–82.

 • W przypadku tekstów z Internetu – nazwisko autora i pierwsza litera imienia (imion), przecinek, tytuł, przecinek, nazwa strony, przecinek, dokładny adres internetowy, [dostęp: (data w formacie dd.mm.rrrr)], kropka:

Zasztowt K., Rok po wojnie rosyjsko-gruzińskiej. Stan realizacji porozumień Sarkozy – Miedwiediew z 12 sierpnia 2008 r. oraz 8 września 2008 r., Oficjalna Strona Biura Bezpieczeństwa Narodowego, http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/501/1804/Analiza_BBN_Rok_po_wojnie_rosyjskogruzinskiej_Stan_realizacji_porozumien_Sarkozy.html [dostęp: 10.12.2009].

Przypisy – system klasyczny

 • Przypisy należy umieszczać w dole strony.
 • Przypisy należy numerować rosnąco używając cyfr arabskich (1, 2, 3 etc.).
 • W tytułach dzieł oraz artykułów należy stosować kursywę.
 • Tytuły czasopism należy umieszczać w cudzysłowie.
 • Nie należy podawać nazw wydawnictw.
 • Należy stosować łacińskie skróty ibidem, idem, op.cit.
 • W przypadku książki – pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko autora, przecinek, tytuł, przecinek, miejsce i rok wydania, przecinek, s. (numer strony lub przedział stron oddzielony myślnikiem bez obustronnych spacji), kropka.

S. Lem, Bomba megabitowa, Kraków 1999, s. 12–14.

 • W przypadku, gdy dana publikacja jest cytowana po raz kolejny – pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko autora, przecinek, fragment tytułu, przecinek, op.cit., nr strony:

S. Lem, Bomba…, op.cit., s. 12.

 • W przypadku, gdy dana publikacja danego autora jest cytowana po raz kolejny tuż po poprzednim cytowaniu (nie dzieli ich inna pozycja), a strona się nie zmienia:

Ibid.

 • W przypadku, gdy dana publikacja danego autora jest cytowana po raz kolejny tuż po poprzednim cytowaniu (nie dzieli ich inna pozycja), a strona się zmienia:

Ibidem, s. 21.

 • W przypadku prac zbiorowych – tytuł, przecinek, pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko redaktora, (red.), przecinek, miejsce i rok wydania, przecinek, s. (numer strony lub przedział stron oddzielony myślnikiem bez obustronnych spacji), kropka:

Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, M. Szpakowska (red.), Warszawa 2008, s. 65.

Metropolitan Democracies. Transformations of the State and Urban Policy in Canada, France and Great Britain, P. Booth, B. Jouve (red.), Burlington 2005, s. 3.

 • W przypadku tekstów w pracach zbiorowych – pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko autora, przecinek, tytuł, przecinek, [w:], tytuł, przecinek, pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko redaktora, (red.), przecinek, miejsce i rok wydania, przecinek, s. (numer strony lub przedział stron oddzielony myślnikiem bez obustronnych spacji), kropka:

N. Wolf, Mit piekności, [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, M. Szpakowska (red.), Warszawa 2008.

 • W przypadku artykułu w czasopiśmie – pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko autora, przecinek, tytuł, przecinek, tytuł czasopisma i rok, przecinek, kolejny numer czasopisma, przecinek, s. (numer strony lub przedział stron oddzielony myślnikiem bez obustronnych spacji), kropka:

T. Szlendak, Techno-dzieci końca ery industrialnej, „Studia Socjologiczne” 1994, nr 1, s. 22.

T. J. Anton, Incrementalism in Utopia. The Political Integration in Metropolitan Stockholm, „Urban Affairs Review” 1969, nr 5, t. 59, s. 59–82.

 • W przypadku tekstów z Internetu – pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko autora, przecinek, tytuł, przecinek, nazwa strony, przecinek, dokładny adres internetowy, [dostęp: (data w formacie dd.mm.rrrr)], kropka:

K. Zasztowt, Rok po wojnie rosyjsko-gruzińskiej. Stan realizacji porozumień Sarkozy – Miedwiediew z 12 sierpnia 2008 r. oraz 8 września 2008 r., Oficjalna Strona Biura Bezpieczeństwa Narodowego, http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/501/1804/Analiza_BBN_Rok_po_wojnie_rosyjskogruzinskiej_Stan_realizacji_porozumien_Sarkozy.html [dostęp: 10.12.2009].

Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami