Czy monografia to publikacja? Ile arkuszy wydawniczych musi mieć monografia? Ile jest punktów za monografię?


Zasady ewaluacji dorobku naukowego określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Czy monografia to publikacja?

W ewaluacji dorobku naukowego uwzględnia się artykuły i monografie naukowe – zwane także publikacjami naukowymi – wydane przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie MNiSW. Wydawnictwo Naukowe FNCE znajduje się na poziomie I w tym wykazie.

Artykuł naukowy jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy; opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism.

Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy; opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

Monografią naukową jest również recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład:

  • na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury,
  • na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim.

Ile punktów za monografię?

  • Ilość punktów za publikację naukową jest zgodna z wykazem czasopism. Dla książek wydanych przez Wydawnictwo Naukowe FNCE (poziom I) są to takie wartości punktowe:
  • Artykuł naukowy, rozdział w monografii zbiorowej – 20 pkt.
  • Monografia naukowa – 80 pkt.
  • Monografia naukowa z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych – 100 pkt.
  • Redakcja naukowa monografii – 20 pkt.

Ile arkuszy wydawniczych musi mieć monografia?

Od 2019 roku przepisy nie określają, jaką minimalną objętość powinna mieć monografia naukowa. Do 2018 roku monografia musiała mieć objętość minimum 6 arkuszy wydawniczych, a rozdział co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego.


Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami