Formułowanie kategorii

pojęciowej bezpieczeństwa

Autor: Jerzy Stańczyk

Liczba stron: 316

Oprawa: twarda

Język: polski

Rok wydania: 2017

Wydawca: FNCE

Opis

Słowa mają znaczenie. Język jako sposób porozumiewania się jest wytworem kultury ludzkiej. Odwzorowują się w nim trwale różne nasze przekonania (duża rola etymologii), buduje się za jego pomocą teorie, wyrażane jest w nim pojmowanie zjawisk, a często też emocje. Język nadaje znaczenia i dookreśla sensy. Bywa jednak nieścisły, zmienia się i różnicuje w zależności od czasów i kultury oraz danych dziedzin (w poszczególnych z nich te same słowa mogą oznaczać coś innego). Z tego powodu tak ważne jest definiowanie, ustalanie znaczenia słów w określonych kontekstach, a tym samym uściślanie sposobu ich rozumienia, by dojść do możliwie pełnego porozumienia. Definicje mają też znaczenie praktyczne – prawo, przepisy, komunikacja itd. Mają także podstawowe znaczenie w nauce.
Książka ta ma na celu wypracowanie reguł poprawnego definiowania pojęć w obrębie kategorii bezpieczeństwa. Podejmuje tę problematykę teoretyczno-metodologiczną w sposób kompleksowy, z odniesieniem do analogicznych ustaleń wypracowywanych w ramach innych dyscyplin i dziedzin naukowych, nie tylko nauki o bezpieczeństwie w obrębie nauk społecznych. Autor podejmuje przedmiotową problematykę z perspektywy epistemologicznej i właśnie dlatego charakter dociekań skupiony jest na istocie wyjaśniania oraz prawidłowego posługiwania się pojęciami. W ramach tego ujęcia autor w dużej mierze odwołuje się do współczesnych podejść postpozytywistycznych i z tego względu monografia skoncentrowana jest na problemie wysłowienia kategorii pojęciowej w procesie pojmowania i naukowego wyjaśniania. Zgodnie ze współczesnymi trendami uwzględnia ona nie tylko kwestie zasad logicznych, lecz także semiotycznych, co stało się charakterystyczne dla nauk społecznych przełomu XX/ XXI w. Uwydatnia m. in. znaczenie czynników językowo-symbolicznych w procesie formułowania kategorii bezpieczeństwa. Wykazuje ich funkcjonalny charakter i trwałą obecność w dyskursach poświęconych bezpieczeństwu (nie tylko tych o charakterze teoretycznym, lecz także występujących w praktyce życia społecznego). Przyświeca jej cel uporządkowania reguł poprawnego definiowania bezpieczeństwa. Znaczenie języka jest bowiem fundamentalne dla systematyzowania wiedzy naukowej, a wręcz decydujące w obrębie nauk humanistycznych i społecznych. Złożoność sposobów wysławiania kategorii bezpieczeństwa nie przynosi postępu w systematyzacji reguł jego definiowania, czego przykładem jest zawiłość ujęć postmodernistycznych.