Wybrane aspekty polityki spójności

i rozwoju regionalnego Unii Europejskiej

w Polsce w latach 1990 - 2020


Realizacja. Wykorzystanie. Perspektywy

Autor: Tomasz Hoffmann

Liczba stron: 495

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2018

Wydawca: FNCE

Opis

W książce pt. „Wybrane aspekty polityki spójności i rozwoju regionalnego Unii Europejskiej w Polsce w latach 1990-2020” przedstawiono absorpcję środków unijnych w Polsce z uwzględnieniem poszczególnych ram finansowych. Analizie poddano wykorzystanie funduszy pomocowych, przedakcesyjnych oraz strukturalnych. W pracy starano się także wskazać, na ile zaimplementowane zasady rządzenia rozwojem regionalnym, a tym samym wydatkowania i realizacji projektów wpłynęły na kondycję gospodarki i równocześnie na umiejętności beneficjentów. Starano się również sprawdzić, czy samorządy nauczyły się, a jeśli tak, to w jakim stopniu, zarządzać unijna polityką regionalną, a tym samym realizować inwestycje często o charakterze wieloletnim. Wskazano liczne konteksty polityczne i ich wpływ na zmiany przepisów prawnych w zakresie pozyskiwania, wydatkowania i realizacji dużych planów inwestycyjnych. Opisano zmiany mentalnościowe, gospodarcze i techniczne, jakie zaszły w ciągu tego okresu, kiedy Polska sięgnęła po pierwsze środki unijne. Wydaje się, że publikacja w sposób całościowy, na ile oczywiście pozwoliły na to źródła, przedstawia meandry polityki regionalnej, a tym samym wskazuje na jej uwarunkowania prawno-polityczne. Książka ta może być pomocą dla osób zainteresowanych funduszami unijnymi, prawem europejskim, zarządzaniem projektami, w tym dla studentów kierunków: administracja, prawo, politologia, zarządzanie.

Z recenzji prof. dr hab. Bogusława Jagusiaka