Rodzina w społeczeństwie i kulturze

Redakcja naukowa: Szabelska Grażyna

Liczba stron: 223

Forma publikacji: miękka, e-book

Język: polski

Rok wydania: 2023

Wydawca: FNCE

Opis

Przemiany społeczno-kulturowe, gospodarcze i demograficzne stawiają przed współczesną rodziną wyzwania nieznane wcześniejszym pokoleniom. Cywilizacja zachodnia przeżywa dziś kryzys systemu wartości, objawiający się, z jednej strony, rosnącą akceptacją dla indywidualizmu, relatywizmu, konsumpcjonizmu, z drugiej − zagrożeniem, depersonalizacją i umasowieniem. Wobec powyższego, rozważania o rodzinie nie mogą toczyć się w oderwaniu od diagnozy rzeczywistości społecznej. W dobie globalizacji, wirtualnych relacji i braku autorytetów, badania nad problemami wychowania w rodzinie nie tracą na aktualności, wręcz przeciwnie, stają się coraz bardziej palące. Świadomość funkcjonowania rodziny w „społeczeństwie ryzyka” wymaga właściwej odpowiedzi zarówno ze strony państwa, instytucji, środowiska lokalnego, jak i całego społeczeństwa. (…)

Interdyscyplinarny charakter publikacji wynika z głębokiego przekonania, że miarodajne opisanie kondycji współczesnej rodziny w kontekście aktualnych problemów, szans i zagrożeń, wymaga spojrzenia wielopłaszczyznowego, opartego na zróżnicowanych teoretycznych podejściach.

Fragment książki

dr Grażyna Szabelska – zainteresowania badawcze autorki oscylują wokół zagadnień teoretycznych podstaw wychowania, pedagogiki społecznej oraz pedagogiki rodziny. W swoich pracach podejmowała zagadnienia aksjologicznych aspektów wychowania, w tym szczególnie roli odpowiedzialności, miłości, wolności i godności jako wartości w procesach edukacyjnych. W ramach zainteresowań pedagogiką rodziny diagnozowała zagrożenia współczesnej rodziny, także nasilenie i formy przemocy wobec dziecka. Badała również uwarunkowania i zakres szkolnej prodiagnozy krzywdzenia dziecka w rodzinie. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu, Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Rodziny.